Flensborg Gildet

Genforeningsmærket

Information og opgaver

Aktivitetsmærke med Genforeningen som emne.    

Kære spejdere og gildebrødre.

Sønderjyllands Distriktsgilde har taget hul på 100-års jubilæet for Genforeningen, og naturligvis kan alle spejdere og Sct. Georgs Gilder i Danmark også markere denne epokegørende begivenhed for 100 år siden på ægte spejder- og gildemanér, nemlig ved selv at gøre noget aktivt. Sønderjyllands Distriktsgilde har kreéret et vævet aktivitetsmærke, der kan erhverves over hele Danmark og Sydslesvig, ved at man løser 7 af 10 opgaver. Det er meningen, at opgaverne kan løses af alle, både af spejdere i alle grene og af alle gildebrødre. Opgaverne skal blot løses på forskellige niveauer. Hos spejderne er det lederne, der bestemmer niveauet, hos gildebrødrene er det gildebrødrene selv.

Det er derfor op til lederne og brugerne at "fortolke" opgaverne individuelt. Således må opaverne gerne omformuleres så de bliver mere børnevenlige. Det vigtigste er, at alle får oplysning om Genforeningen og Sønderjyllands historie

Læs opgaveforslagene forneden!

Hvordan I løser opgaverne er op til jer selv i hver spejdergruppe og i hvert gilde. Måske kan I jo aftale på et spejder- eller gildemøde, at I fordeler opgaverne på hinanden, således, at enhver interesseret spejder, leder eller Gildebroder giver et delbidrag fordelt på flere Gildebrødre over flere spejder- eller gildemøder, men I kan jo også tage mærket i fællesskab ved at gå på opdagelse i fællesskab.

I bestemmer det selv. I bestemmer også selv, om I nu har løst opgaverne tilfredsstillende.

Mærkerne kan erhverves ved at bestille dem hos Distriktsgildekansler Mary Boe, Sønderjyllands Distriktsgilde. De koster 10 kr. pr. stk. plus porto. DGK(at)sonderjyllands-distrikt.dk

Længde: 8 cm. Bredde 3,5 cm.

Endvidere er der fremstillet runde mindemagneter til at sætte op på      f. eks. køleskabet.  Pris: 2 kr. pr. stk. - Diameter: 5 cm. Se den øverst i slide-showet!

Mindemagneterne kan bestilles (gerne samlet for hvert gilde eller spejdergruppe) hos Distriktsgildekansler Mary Boe, Sønderjyllands   Distriktsgilde senest den 1. december 2020.                                       Mail: dgk@sonderjyllands-distrikt.dk.

Med stor gildehilsen

på PR-udvalgets og Distriktsgildeledelsens vegne

Hans Henrik Galle

DGM for Sønderjyllands Distriktsgilde

                                                                                                          Spørgsmål til erhvervelse af Genforenings-aktivitetsmærket

01. Hvornår mistede Danmark de to hertugdømmer Slesvig og Holsten? Find ud af det og fortæl om det på et møde!

02. Hvornår fandt Genforeningen sted, og hvilken afslutning på en frygtelig krig åbnede op for, at den kunne finde sted? På hvilken måde afgjordes Genforeningen af Sønderjylland med Danmark? Fortæl om det på et møde!

03. Hvor blev landegrænsen mellem Danmark og Tyskland (Prøjsen) lagt? Lav en skitse og vis den på et møde! Hvad står der på grænsestenene?

04. Hvad hed den danske konge i 1920? Hvis oldefar var han? Lav en billedcollage.

05. Fortæl om, hvad der skete den 10./11. juli 1920? Lav en collage om det!

06. Undersøg, om der står en Genforeningssten i jeres område! Bed en historiekyndig om at fortælle om Genforeningen i 1920!

07. Hvad er et nationalt mindretal? Hvilke nationale mindretal findes der i Danmark og i Tyskland? Fortæl om det på et møde!

08. Hvem sagde de berømte ord: ” I skal ikke blive glemt!"? Hvornår og hvorfor sagde han det? Fortæl om det på et møde!

09. Undersøg, om der findes et dansk spejderkorps syd for grænsen! Fortæl om det på et møde!

10. Hvem er Sct. Georgs Gilderne i Danmark? Bed en gildebror om at fortælle om Sct. Georgs Gilderne i Danmark.

Syv af spørgsmålene skal løses enten alene eller i fællesskab for at kunne erhverve aktivitetsmærket.                                                       Opgavebesvarelserne må gerne fordeles på hinanden i en gruppe.           Spørgsmålene kan bruges til alle spejdergrene til ledere og i gilderne.

Besvarelsesniveauet er individuelt, idet der selvfølgelig forventes mindre af spejderne i de forskellige spejdergrene end af en voksen leder eller gildebror.

Aktivitetsmærkerne bestilles hos Distriktsgildekansler Mary Boe

DGK(at)sonderjyllands-Distrikt.dk senest den 15. maj 2020.

Pris: 10,00 DKK

Opgaverne er udarbejdet af PR-Udvalget under Sønderjyllands Distriktsgilde

Ami Jessen, Inger Pfingsten, Mary Boe, Berit Mowinckel, Hans Henrik Galle

Nyttige idéer og tips:

Besøg Genforeningsmuseet i Christiansfeld!

Besøg Spejdermuseet på Spejdergården Tydal (Info på: www.tydal.dk og på Facebook under Spejdergården Tydal)

Bsøg det danske Danevirke Museum i byen Dannevirke (Danewerk) i Sydslesvig klos op ad Dannevirke.

Kontakt en dansk spejdergruppe i Sydslesvig. Find grupperne på hjemmesiden www.spejder.de! 

Planlæg evt. en vandretur langs grænsen!

Hvad står der i København-Bonn-erklæringerne af 1955?

Skal næste lejr evt. finde sted  på Spejdergården Tydal?

Grænseforeningen har rigtig meget materiale om Genforeningen, om Sydslesvig, om både det danske og det tyske mindretal omm.

 Find en hel masse materiale om emnet på: 

Se en video om Genforeningen. Find videoerne på nettet!

Og naturligvis kan I finde utroligt meget materiale om Genforeningen på jeres lokale bibliotek. Hvis biblioteket ikke skulle have det, kan de flinke bibliotekarer helt sikkert fremskaffe det.

Der er selvfølgelig mange andre muligheder for aktiviteter  til erhvervelse af info, som I sikkert selv kan finde på!